YuvarlakDünya

Yuvarlak Dünya, ne kadar yuvarlak birde bizim açımızdan bakın

Genel

İnsan neden eşref-i mahlukattır?

Varlıkların en şereflisi insandır. İnsan neden eşref-i mahlukattır? İnsana eşref-i mahlukat denmesinin sebebi nedir?
Bütün sermâyesi “hiçlik”ten ibaret sayısız mahlûkâtı yoktan var eden;
Bizleri meccânen, yani hiçbir bedel ödemediğimiz hâlde, sayısız yaratılmışlar içinde varlıkların en şereflisi vasfında “insan” olarak yaratma lutfunda bulunan;
Gönderdiği hidâyet rehberi kitaplar ve peygamberlerle bizleri hakka ve hayra istikâmetlendiren;
Peygamber vârisi âlim ve ârifler kervanıyla da bu mânevî irşad silsilesinin kesintisiz devâmını lutfeden;
Biz âciz kullarını îmânın neşve ve huzûru ile merzuk kılan Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâlar olsun!
İnsanlığı îmansızlık ve cehâlet karanlıklarından kurtarıp ebedî saâdet nûruna gark etmeye vesîle olan;
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sıfatıyla rûhundan âlemlere merhamet, şefkat ve rahmet tevzî eden;
Dünyâda emsalsiz örnek şahsiyet, en büyük muallim ve terbiyecimiz, rehberimiz;
Ukbâda ise şefâatçimiz, Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya, O’nun Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına sonsuz salât ve selâm olsun!
İnsan neden eşref-i mahlukattır? yazısı ilk önce Hadis Dua üzerinde ortaya çıktı.