YuvarlakDünya

Yuvarlak Dünya, ne kadar yuvarlak birde bizim açımızdan bakın

Genel

—-3

Mitolojik anlatımlarda genellikle şahin ya da şahin başlı insan görünümünde sembolleştirilmiştir. Yolculuğu simgeleyen bir kayık içinde ve başının üstünde bir yıldız amblemi ile temsil edilen şekli en yaygın olanıdır. Yolculuktan kasıt kozmik irtibat ya da bir başka değişle kozmik tesirlerin dünyamıza gelişidir. Kozmik tesirlerden kastedilenin ne olduğu, şahin başlı insan vücutlu Horus sembolünün üstündeki yıldız ambleminde gizlidir.Horus ve Seth’in Mücadelesi (1, 2, 3) Mısır Mitolojisi’nde negatif güçlerin ve şeytani – negatif enerjilerin sembolü olan Seth, Horus ile sürekli bir savaş içindedir. Bu, evrendeki pozitif ve negatif güçlerin sembolü olduğu gibi; bu savaş aynı zamanda vicdanın nefsaniyetle olan mücadelesidir. Bu pozitif ve negatif enerjilerin dünya üzerine de çok büyük etkileri vardır. (-3-)Hatta Atlantis’te başlayıp daha sonraları bizim kıtalarımızda birbirleriyle mücadelelerini süren Agarta ile Şambala’nın beslendikleri ana kaynak da, Horus ile Seth’in temsil ettikleri kozmik planlardır. Agarta ve Şambala, bu planlardan aldıkları enerjileri dünyaya yansıtan birer paratoner işlevi görmüşlerdir. Bu işlevleri bugün de sürmektedir. (-1-)türlü şeytani silahı kullanan Seth ile mücadelesi, menfiliğe ve karanlığa karşı savaşan ışığın; ışık güçlerinin mücadalasi olarak anlatılır. Işık Güçleri, Şahin başlı Horus sembolünün üstündeki Sirius’u ifade eden bir yıldızla gösterilmiştir. Ve Eski Mısır Kültürü’ne ait pek çok ezoterik metinde de Horus, Dünya’ya Sirius’tan gelen tesirlerin kaynağı olarak tanımlanmıştır. (-2-)Horus’un karşıt kutbu Seth, Mısır Mitolojisi’nde Osiris’in kardeşi ve katili, Neftis’in kocası ve Ra’nın oğlu olarak tanımlanır. Mısır Ezoterizmi’nde Seth, Kur’an-ı Kerim tenninoloji-sinde geçen Şeytan sembolüne karşılık gelir.Seth ile ilgili Mitolojik anlatımlar bu yorumumuzu tam anlamıyla desteklemektedir. Mısır Mitolojisi Seth’i Horus’la güçleri denktir diye tanımlar ve hemen arkasından şöyle bir açıklama yapar. Özetle aktarıyorum:Sırtlana benzeyen (ama hangi hayvan olduğu tam olarak anlaşılamayan) bir hayvan şeklinde resmedilen Seth ile İlgili anlatılanlar, görmüş olduğunuz gibi Kur’an-ı Kerim terminolojisinde Şeytan’la ilgili anlatılanlara tıpa tıp uymaktadır.Kur’an-ı Kerim’de de Şeytan’in bir melek olduğu ancak ancak daha sonra Rabbi’ne isyan ettiği için insanları negatif alana yönlendirmek için çalışmaya başladığı anlatılır. İşlenen tema aynıdır. Çünkü anlatılmak istenen bilgi aynıdır. Bu bilgi de Seylan’ın negatif enerji üreten ve bunu insanlığa yansıtan ruhsal bir plan olduğudur… Dini terminolojideki adı Şeytan, Mısır Mitolojisi’ndeki ismi ise Seth’tir. İsimler bile birbirine ne kadar çok benziyor, öyle değil mi?… Tabii Satanizm isminin benzerliğini de ayrıca vurgulamak gerekir.Anubis (1)Mısır yazıtlarında Köpek başlı insan olarak sembolleştirilmiştir. Mısır Mitolojisi onu Tuat’ın rehberi ve Neter-Khert’te koruyuculuk fonksiyonu gören bir Tanrı olarak tanımlar. Osiris ve Neftis’in oğlu, Horus’un üvey kardeşidir. Horus’un üvey kardeşi olarak nitelendirilmesi de son derece manidardır. Burada ince bir nüansla çok önemli bir bilgi anlatılmak istenmiştir. Üvey kardeş değil de kardeş denseydi sembolde anlatılmak istenen bilgi çok farklı olurdu.Kısaca bunu açalım…Horus, Siriusyen Kültür’e ait bir varlığı sembolize ettiğine göre, kardeşi denseydi, bu plana ait bir başka varlık ya da bu plana benzer bir başka ruhsal planın burada kastedilmiş olabileceğini düşünürdük. Ama üvey kardeş denmiştir. Yani yine aynı vazifeyle görevli Horus’un temsil ettiği plana karşı sorumlu olan, bir alt kademedeki plan burada kastedilmektedir.Peki bu sistemin kimliği belli midir? Evet… Ezote-rizm’de bunun cevabı mevcuttur. Bu sistemin kimliği Anubis’in şekilsel sembolünde gizlidir. Anubis’in tüm Mısır yazılı metinlerinde dik kulaklı köpek kafasına sahip bir insan şeklinde sembolleştirilmiş olması önemli bir anlamı vardır. Yani rast gele seçilmiş bir hayvan değildir.Aynen Eski Türk Gelenekleri’nin en önemli sembollerinden biri olan Kurt’da olduğu gibi…Dik kulaklı bir köpek kafası ya da Kurt Büyük Köpek Takım Yıldızı’nın bir üyesi olan Sirius Yıldız Sistemi ile ilintilidir. Türkler’in Kültür Kökenleri isimli son kitabımda ayrıntıarıyla açıklamış olduğum gibi, Eski Türk Mitolojisi’nin en özgün ve en önemli sembolü Kurt’tur. Ezoterizm’de Kurt ya da dik kulaklı köpek Sirius Yıldız Sistemi’nin sembolüdür.