Musicworld hastag posts

1968 Comeback 🎸🎸🎸 . . . . . #elvis #elvispresley #elvispresleyfans #iloveelvis #elvisaaronpresley #60s #70s #legend #elvisinconcert #fan #elvistheking #elvisforever #rockandroll #militaryman #music #
سایه های ما ز ما گوئی گریزانند دور از ما در نشیب راه در غبار شوم مهتابی که می لغزد سرد و سنگین بر فراز شاخه های تاک سوی یگدیگر بنرمی پیش می رانند شب به روی جاده نمناک در سکوت خاک عطرآگین ناشکیبا گه ب